Ғылым

2020 жылдың «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің  ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған

ЕСЕБІ

 

1. Университеттің мемлекеттік бюжеттік тақырыптық жоспарына сәйкес келесі тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстар орындалуда

1. Б-16-01-09 «Тәуекел-менеджментті ескере отырып, сапаны басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және бағалау ерекшеліктері».

Ғылыми жетекшілер:т.ғ.д., профессор Бекибаев Н.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.

2.Б-16-01-10 «9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары негізінде персоналды басқару тиімділігін бағалаудың әдістемелік аспектілерін әзірлеу».Ғылыми жетекшілер:т.ғ.д., профессор Сабырханов Д.С., т.ғ.к, доцент Тулекбаева А.К.

3. Б-16-05-11 «Технологиялық және пайдалану шарттарының жабдықтар мен конструкциялардың беріктігі мен беріктігіне әсерін зерттеу және беріктілікті арттыру әдістерін әзірлеу»Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Айнабеков А.И.

Бөлім орындаушылар:т.ғ.д., профессор Арапов Б.Р., т.ғ.д., профессор В.Н. Печерский, т.ғ.д., профессор Сейтказенова К.К., т.ғ.д., профессор Сулейменов У.С.

4. Б-16-05-12 «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану технологиялары мен жабдықтарын әзірлеу бойынша ғылыми зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар»Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Арапов Б.Р.

5. Б-16-05-13 «Қалыптау және беттік беріктендіру процестері негізінде бөлшектердің сапасын және беріктігін арттыру мақсатында беттерді өңдеудің технологиялық процестерін зерттеу». Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Печерский В.Н.

6. Б-16-05-14 «Қатты топырақты сызықты емес шоғырландырудың математикалық модельдерін әзірлеу»Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Дасибеков А.Д.

7. Б-16-05-04 «Жоғары кластағы жазық және кеңістіктік тетіктерді талдау және синтездеу» научный руководитель:Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., профессор Абдрашев С.Ж.

8.Б-16-06-05 «Жоғары тиімді жылуалмасу аппараттары мен жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы құрылғыларды құрастыру және есептеу әдістемесін әзірлеу».Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Волненко А.А.

9. Б-16-03-05«Ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газды өндіру және дайындау технологиясын әзірлеу және жетілдіру», Ғылыми жетекшілер: х.ғ.д., профессор Надиров К.С.

10. Б-16-01-01 Кездейсоқ шамалардың сомаларына арналған шекті теоремалар. Ғылыми жетекшілер: ф-м.ғ.к., доцент Ахмедов А.Б.

11. Б-16-01-03Техникалық мамандықтар студенттерінің физикасын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: құзыреттілік тәсіл. Ғылыми жетекшілер: п.ғ.д., профессор Пономаренко Е.В.

 

2. Қаржыландыратын гранттар бойынша ҒЗЖ тақырыптары:

ҚР БжҒМ ҒК тарапынан гранттық қаржыландыру тақырыптары

2020 жылында ҚР БжҒМ 2018-2020 жж. тапсырысы бойынша келесі гранттық жобаларды қаржыландыруы басталды: 7

 

1. «Белсендірілген техногендік минералдық шикізат негізінде ыстыққа төзімді композициялық материалдар мен бұйымдардың энергия және ресурс үнемдеуші технологияларын әзірлеу» (Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Бажиров Т.С., жобаның қаржыландыру соммасы 16 млн. тенге, 2020жылға 5,3 млн тенге);

2. «Ұсақталған пластмасса қалдықтары қоспасынан стироль тобы пластмассаларын флотациялық алу технологиясын әзірлеу»(Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Волненко А.А., жобаның қаржыландыру соммасы21,14 млн. тенге, 2020жылға7 млн тенге)

3. «Ортадан тепкіш күштер өрісінде соққылы ұсақтаудың энергия үнемдейтін тәсілін әзірлеу және оның негізінде сусымалы материалдарды ұнтақтауға арналған қондырғылар құру».(Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., доцент Хусанов А.Е., жобаның қаржыландыру соммасы15,1 млн. тенге, 2020жылға 5 млн тенге)

4. «Табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын ұтымды пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар».(Ғылыми жетекшілер:Ph.D., доцентСарсенбекұлы Д., жобаның қаржыландыру соммасы30 млн. тенге, 2020жылға10 млн тенге)

5. «Топырақты біріктірудің сызықты емес міндеттерінің механикалық-математикалық модельдерін әзірлеу» (Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Дасибеков А.Д., жобаның қаржыландыру соммасы21 млн. тенге, 2020жылға7 млн тенге)

6.«Кесумен өңдеу кезінде қалыптау процестерінің барабар модельдерін құру үшін теориялық теңдеулер жүйесін шешу» (Ғылыми жетекшілер:Ph.D, доцент Ибрагимова З.А., жобаның қаржыландыру соммасы30 млн. тенге, 2020жылға10 млн тенге)

7. «Қатты, сұйық және газ тәрізді пайдалы қазбаларды өндіруде ұңғымаларды бұрғылау үшін бұрғылау құралдарын құру».(Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., доцентХоджибергенов Д.Т., жобаның қаржыландыру соммасы60 млн. тенге, 2020жылға20 млн тенге)

3. Мақсатты қаржыландыру бағдарламасы бойынша: жоқ

 

4. Шаруашылық келісім-шарт орындалатын ҒЗЖ тақырыптары.  - жоқ

 

5. ҒЗЖ нақты қаржыландыру – жалпы факультет бойынша63 млн. 600мың. тенге («Мұнайгаз ісі» кафедрасы -5,3 млн.тенге;    «Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы - жоқ; «Механика және машинажасау» кафедрасы- 17 млн.тенге; «Технлологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы - 37 млн.тенге).

6. Университет басымды бағыттар бойынща болып саналатын ҒЗЖ орындалатын жобалар мен бағдарламалар - жоқ

 

«Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің ҒЗЖ тақырыптарының қаржыландыру сипаттамасы

 

 

 

Кафедра

Тақырыптық жоспар бойынша тақөырыптар саны

Қаржыландыратын тақырыптар саны

Қаржыландыру тақырыптар , млн.тенге

Жалпы

Фундаменталды

Қолданбалы

Халықаралық гранттар

1

МГІ

1

1

5,3

-

5,3

-

2

СжС

2

-

-

 -

-

 -

3

Механика және машинажасау

5

2

17

7

10

 -

4

ТМЖ

4

4

34

-

34

 -

5

ТМЖМжФ

1

1

-

-

-

-

 

Жалпы соммасы

13

8

63,6

14,3

52,3

-

 

 

7. Гранттарды алу, түрлі бағдарламалар конкурстарына қатысу бойынша факультеттің жұмысын талдау: 14

«Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуға берілген тақырыптар тізімі

1. «Модифицирленген госсипол шайырын қолдану арқылы бұрғылау ерітінділерін алу технологиясын әзірлеу» (құны 15 млн. т.), жет. К. С. Нади-ров х. ғ. д., проф., каф.Мұнайгаз ісі.

2. «ҚР БҒМ жаңа материалдар алу мақсатында мақта майын қайта өңдеу қалдықтарынан мемсипол алу» конкурсына берілді(құны 12 млн. т.), жет. Надиров К. С. х. ғ. д., профессор

3. «Жергілікті шикізатты пайдалана отырып, сұйық, газ тәрізді және қатты пайдалы қазбаларға ұңғымаларды бұрғылау процестерін қарқындату үшін модификацияланған ерітіндінің компоненттерін алу технологиясы». (Жобаның құны 120 млн.т., жетекшісі х. ғ. д., профессор Надиров К. С.).

5. «Импульстік жану камераларындағы жану теориясының заңдылықтарын зерттеу» Жет. Бондаренко В. П. к. т.н., доценті. Каф. «МГІ».

6. «Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған болат тік цилиндрлік резервтердің динамикасын зерттеу және сейсмикалық аудандар үшін конструктивтік шешім әзірлеу». Жет. Айнабеков А. И., т. ғ. д., профессор 32 млн. теңге.

7. «Ұзақ пайдалану кезінде құбыр металының қасиеттерінің тозуын ескере отырып, магистральдық құбырлардың жұмыс істеу қабілетін зерттеу және олардың беріктігін, ұзақ мерзімін және қирауға қарсылығын бағалау бойынша салалық стандартты әзірлеу». Жет. Айнабеков А. И., т. ғ. д., профессор 30 млн. теңге.

8. «Сыртқы жылу жеткізумен қос әрекетті қозғалтқыштың тәжірибелік үлгісін жасау». Жет. Арапов Б. Р., т. ғ. д., профессор 21 млн. теңге.

9. «Топырақтың біртектілігі мен реологиялық қасиеттерін есепке алуды қамтамасыз ететін механиканың математикалық модельдерін жасау». Жет. Дасибеков А. Д., т. ғ. д., профессор 12 млн. теңге.

10. «Топырақ консоциясының сызықты емес есептерінің механико-математикалық модельдерін әзірлеу» (жетекшісі т. ғ. д., проф. Дасибеков А.Д., қаржыландыру 21 млн теңге);

11. «Мұнай мен газды жинау және дайындау жүйесі құбыржолдарын тоттанудан қорғау үшін жабындарды алу». жет. проф, т. ғ. к. Жантасов М. К.

12. «Мұнайды кәсіптік дайындау үшін реагенттерді алу технологиясын әзірлеу».жет. PhD, доцент Шуханова Ж. К.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы қорына ОҚМУ жас ғалымдарының конкурстық өтінімдері берілді.М. Әуезов, т. ғ. к., "Мұнай-газ ісі" кафедрасының профессоры М.К. Жантасовтың «Магистральды мұнай-газ құбырларының коррозияға қарсы жабындыларының қорғаныс қасиеттерін арттыру» және PhD, "Мұнай-газ ісі" кафедрасының доценті Жұлдыз Кенжебайқызы Шуханова «Мұнайды кәсіптік дайындау үшін реагенттерді алу және зерттеу» тақырыбында"

Жобаларды гранттық қаржыландыруға ҚР БҒМ рәсімделеді:

1. "Мақта гудрондарының негізінде мұнайды сусыздандыру үшін реагенттерді алу технологиясын әзірлеу".жетекшісі х. ғ. д., профессор Надиров К. С.

2. "Мистралды мұнай құбырлары үшін коррозияға қарсы жабындарды алу технологиясын әзірлеу". жет. проф, т. ғ. к. Жантасов М. К.

 

8. Өндіріске енгізілген ҒЗЖ нәтижелері - 24.

«Механика және машина жасау» кафедрасында профессорлар Арапов Б.Р., Печерский В.Н., Сейтказенова К.К. доценттер Абдрашев С. Ж., Мырзалиев Д.С., Абзалова Д.А., Алибеков О. Б., Актаева У. Ж., Мол-дагалиев А.Б. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері өндіріске енгізілді. 8 енгізу актісі алынды.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасында Надиров К.С. «Парафинді мұнайды тасымалдау үшін мақта гудрондары мен соапстоктарды пайдалану арқылы композициялық депрессорлық қоспалар алу» атты семинар-тренинг өтті.2 енгізу актісі алынды.

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасында доцент Тулекбаева А.К., Ешанқұлов А.А., Қалдыбаева Б. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері өндіріске енгізілді. 2 енгізу актісі алынды.

«Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасында профессорлар Волненко А.А., доценттер Сейтханов Н., Күмісбеков С. А.ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері өндіріске 5 енгізу актісін алды.

 

9. Оқу үрдісінде ҒЗЖ нәтижелерін қолдану.- 20 енгізу актісі.

 

1 «Мақта соапстокты бұрғылау ерітіндісінің рецептурасында оның сүзгіш берілісін төмендету мақсатында қолдану», МНГ -18-1нр тобының магистрантыАллабердиев К.Ч. т.ғ.к., профессор Бимбетова Г.Ж. жетекшілігімен енгізу актісі

2. АР05131906 «Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің кластерлік даму моделіне көшуін әзірлеу» жобасы бойынша ҒЗЖ нәтижелері т.ғ. к., доцент Бондаренко В.П. орындалды.19.12.2020 жылғы №21 АКТ.

3. АР05131906 «Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің кластерлік даму моделіне көшуін әзірлеу" жобасы бойынша ҒЗЖ нәтижелері т.ғ.к., доцент Бондаренко В.П. «Менеджмент» пәні бойынша оқу үдерісіне енгізілді. 19.12.2020 жылғы №22 АКТ.

4. Докторант А.О. Казенованың ҒЗЖ нәтижелерін оқу процесіне енгізу актісі(жетекші: т. ғ. к., доцент Голубев В. Г.).

5. Магистрант орындаған «Күрделі профильді ұңғымаларды бұрғылау үшін антифрикциялық қасиеттері жақсартылған шаю сұйықтығын әзірлеу». МНГ -18-1нр Солтанов Р. т.ғ.д., проф. Голубев В. Г. және т. ғ. к., проф. Жантасов М.К. енгізу актісі

6. Спабекова Р.С. Электромагниттік толқындардың техногенді көзқарасының адам ұғымына және олардан қорғау жолдары. № 073, 17.06.2020 ж.

7. Спабекова Р. С. Аса жоңғары сиретілген газдардың қасиеттері. № 074, 17.06. 2020 ж.

8. Спабекова Р. С. Жердің табиғи радиоактивті фонының бұзылуы. № 072, 17.06.2020 ж.

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасында доценттер Тулекбаева А. К., Ешанқұлов А.А., Қалдыбаева Б.ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері оқу процесіне енгізілді. 2 енгізу актісі алынды.

«Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасында профессорлар Волненко А.А., доценттер Сейтханов Н., Күмісбеков С. А. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері оқу үдерісіне енгізілді. 3 енгізу актісі алынды.

«Механика және машина жасау» кафедрасында доценттер Мырзалиев Д.С., Абзалова Д.А., Актаева У.Ж. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері оқу үдерісіне енгізілді. 2 енгізу актісі алынды.

10. Қызметкерлердің ғылыми конкурстарға, көрмелерге қатысуы (оқытушылардың, магистранттардың, аспиранттардың және студенттердің жақын және алыс шетелдердің халықаралық конференцияларына қатысуы)

2020 жылы кафедраның ПОҚ келесі конференцияларға қатысты:

 1. Әуезов оқулары-18: Абай Құнанбайұлының 175 жыл толуына орай «Ұлы Абайдың рухани мұрасы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның еңбектері. Шымкент-2020.
 2. Innovative processes in economic, social and spiritual spheres of life of society / Materials of the IX international scientific conference. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ».
 3. THE XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCESCIENCE AND СIVILIZATION – 2020.
 4. XVІ халықаралық ғылыми практикалық конференция  «STRATEGICZNE PYTANIA ŚWIATOWEJ NAUKI – 2020». Прага, Чехия. – 2020.
 5. XVІхалықаралық ғылыми практикалық конференция «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020». София, Болгария. – 2020.
 6. XVІ халықаралық ғылыми практикалық конференция «SCIENCE AND CIVILIZATION – 2020». Шеффилд, Великобритания.
 7. «Қазіргі жаhандық  мәселелерге жастародың ғылыми көзқарастары» тақырыбындағы жаратылыстану,техникалық,әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық  ғылымдар бойынша XXIII республикалық студенттік ғылыми конференциясының еңбектері.  Шымкент қ.2020ж.

 

11.Жаңалық ашу, патенттер, монографиялар, ғылыми мақалалар саны

1. Композиционная депрессорная присадка к высокопарафинистой нефти Патент на полезную модель №4538 от  11.12.2020 г. Маренов Б.Т.,  Надиров К.С., Рамазанова Э.Э., Надиров Р.К., Бимбетова Г.Ж., . Надирова Ж.К.,  Джусенов А.У. Танашев С.Т.

2. Состав для защиты от коррозии нефтепроводов Патент РК  на полезную модель № 4570 от 05.09.2020. Надиров К.С., Есентаева А.А. Жантасов М.К. Нифонтов Ю.А. Надиров Р.К. БимбетоваГ.Ж. Садырбаева А.С. Джусенов А.У.

3.Кластерный подход к системе непрерывного педагогического образования Козыбаев Е.Ш., Пономаренко Е.В., Бондаренко В.П. Электронный учебник. – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2020. – 2,34 Мб. - Свидетельство МЮ РК №5568 от 02.10.2019г. о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом.

4.«Спабекова Р., Абдуалиева М. Молекулалық физика. Программа для ЭВМ. Свидетельство о внесений в Гос.реестр прав на обьекты, охраняемые авторским правом №10580 от 5 июня 2020г.

12. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жарыққа шығару, ғылыми конференцияларға қатысу

Факультет ПОҚ, магистранттар 2020  жылының ҒЗЖ нәтижелері бойынша 278 мақала жарық көрді, оның ішінде импакт-факторы бар – 21 мақала; РИНЦ базасы бойынша -2 мақала; алыс шет елдік периодты журналдарда жарық көру – 3 мақала, ҚР БжҒМ бекіткен журналдарда жарық көру – 35, шет елдік конференцияларға баяндамалармен қатысу – 63 (Өзбекстан); Халықаралық, республикалық және региональдық ғылыми-практикалық  конференцияға қатысу – 149.

 

 

«Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің ғылыми зерттеу жұмыстарының жариялануы

   

Барлығы

Шетелдік рейтингтік басылымдарда

Республикалық рейтингтік басылымдарда

 

(ККСОН)

Басқа журналдар

Барлығы

Алыс шетел

Жақын шетел

ҚР халықаралық конференциялары

ҚР Республиклық ҒПК

Аймақтық конференциялар

Басқалар

Енгізу актілері

өндіріс

Оқу процесске

1

МГІ

56

3

11

6

36

7

5

18

6

 

-

2

5

2

СжС

46

4

6

-

36

6

5

10

8

7

-

6

5

3

МжМ

65

5

6

2

52

2

4

18

13

15

-

12

4

4

ТМЖ

39

4

8

-

27

2

3

11

5

6

-

7

3

5

ЖМжФ

72

5

4

2

61

15

14

22

10

 

-

-

3

 

Жалпы

278

21

35

10

212

32

31

79

42

28

-

27

20

 

 

8. Ең маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер

Кафедраның ғылыми және шығармашылық нәтижелерінің сапасын МГД кафедрасының ММГ 17-8К тобының студенті Б.Жандосов ҚР СҒЗЖ республикалық конкурсында 1 орын алды. ғылыми жобалар бойынша-жет.проф., х. ғ. д. Надиров К.С. және проф., т.ғ.к. Жантасов М. К. топ студенті ММГ 16-8к Жумабек Т. ҚР СҒЗЖ республикалық конкурсында 3 орын алды. ғылыми жет.проф, т. ғ. к. Бимбетова Г. және доцент, т. ғ. к. Орынбасаров А.

Жұмыстың нәтижесінде алғаш рет: мұнайды тұзсыздандыру мен сусыздандырудың жақсы дәрежесін қамтамасыз ететін "Госсильван-3К" сериясындағы деэмульгаторлар жасалды; экструзия әдісімен сэвилен негізінде депрес-арам шөгінділерді алудың инновациялық әдісі әзірленді, ол маңызды технологиялық артықшылықтарды ғана емес (бір экструдерде бірнеше үдерістерді біріктіру) қамтамасыз етеді.); гидрофобты-эмульсиялық ерітінділердің реологиясы мен термостаттылығы зерттелді, олар шоғырдың нақты геологиялық-техникалық жағдайлары үшін ұңғымаларды тұншықтыру үшін тиімді технологиялық сұйықтықтың құрамын әзірлеуге мүмкіндік беретін оңтайлы параметрлер мен тәуелділікті шығаруға мүмкіндік береді; мынадай жүйелер негізінде әртүрлі полимерлік композиттер жасау үшін мемсипол шайырын қолданудың тұтастығы анықталды: полимер-толтырғыш-компатибилиз-тор-мемсипол шайыры, толтырғыш түрі және компатибилизатордың табиғаты.; сірке қышқылын кешенді түзуші ретінде пайдалану кезінде мақта соапстоктарының ("Шымкентмай" АҚ-ның өнеркәсіптік қалдықтарының) дистилденген қышқылдарымен мұнай негізін қою арқылы кешенді кальций майларын алу әдістемесі келтірілген және технологиясы әзірленді; техникалық мемсипол мен мемсипол шайыры Мұнай кәсіпшілігі суын, құбыржолдарын жинау және дайындау жүйесін және қабаттық қысымды ұстап тұру жүйесін биологиялық коррозиядан қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін екендігі анықталды.,; коррозияға қарсы жабынды-ашық ауада металдарды оңтайлы коррозияға қарсы қорғауды қамтамасыз ететін және әртүрлі мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын пайдалану үшін арналған және өздігінен тозатын жабынның пайда болуына арналған белдеу саздары негізіндегі майлау әзірленді.

 

12. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының Республикалық сайысына 14 ғылыми-зерттеу жұмыстарын жіберді.:

«Механика және машинажасау» кафедрасының профессор Сейтказенованың К.К. доценттер Мырзалиевтың Д.С., Абзалованың Д.А., Ибрагимованың З.А., Молдагалиевтың А.Б. жетекшілігімен сайысына 5 жоба дайындалып жіберілді.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының доценттер Садырбаеваның А., Жантасовтың М.К. жетекшілігімен сайысына 2 жоба дайындалып жіберілді.

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасының доценттер Тулекбаеваның А.К., Ешанкуловтың А.А., Калдыбаеваның Б., жетекшілігімен сайысына 2 жоба дайындалып жіберілді.

«Механика және машинажасау» кафедрасының профессор Волненко А.А. доценттер Сейтхановтың Н., Кумисбековтың С.А.жетекшілігімен сайсына 2 жоба дайындалып жіберілді.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Төртінші өнеркәсіптік революсясын іске асыруда Қазақстан жастарының үлесі» атты жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 23-ші университеттік студенттік ғылыми конференцияда, «Механика және мұнайгаз ісі» факультеттен 143 студент қатысып, олармен 119 баяндама жасалынды. Кафедраларда секциялық мәжілістер ұйымдастырылды

 1. «Мұнайгаз ісі»  секциясы
 2. «Механика мен машинажасаудың өзекті мәселелері» секциясы
 3. «Стандарттау және сертификаттау» секциясы
 4.   «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» секциясы
 5. «Жоғары математика және физика» секциясы

 

На секции «Мұнайгаз ісі» было заслушено  13 докладов.

На секции «Механика мен машинажасаудың өзекті мәселелері» было заслушено 34 докладов.

На секции «Стандарттау және сертификаттау» было заслушено 16 докладов.

На секции «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» было заслушено  11доклада.

На секции «Высшая математика и физика» было заслушено  45доклада.

По результатам секционных заседаний были отобраны и награждены 21 доклада.

На факультете «Механика и нефтегазовое дело» функционирует студенческое научное общество (СНО). Доля участия студентов в научной деятельности составляет более 79 %.


Күнтізбе

Желтоқсан 2023
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2023 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.