Кафедра тарихы

      
Жалпы мәліметтер
     "Стандарттау және сертификаттау" кафедрасы 1999 жылдан бастап "стандарттау, метрология және сертификаттау" мамандығы бойынша даярлықты ұйымдастырып, жүзеге асырды. 2003 жылдан 2008 жылға дейін кафедраны т.ғ. к., доцент Н. С. Бекибаев басқарды. 2008 жылдан 2009 жылға дейін Т. ғ. д., профессор М. К. Жекеев, 2010 жылдан 2011 жылға дейін Т. ғ. д., профессор М. И. Сатаев басқарды. 2011 жылдың мамыр айында университет басшылығы кафедраны дербес бөлу туралы шешім қабылдады және 2011 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраны т. ғ. к., доцент А. К. Тулекбаева басқарды.
        ҚР БҒМ 2016 жылы 5В073200- "Стандарттау, сертификаттау және метрология" мамандығын бөлу туралы бұйрығына сәйкес кафедрада 2018 жылға дейін 5В073200 – "Стандарттау және сертификаттау ( салалар бойынша)" және 5В075000 - "Метрология" мамандықтары бойынша бакалаврларды даярлау, сонымен қатар 5B073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (жоғары курстар үшін) мамандығы бойынша бакалаврларды, 6M073200 – Стандарттау және сертификаттау ( салалар бойынша), 6M075000-Метрология мамандықтары бойынша магистрлерді даярлау жүргізілді. 2019 жылдан бастап бағыттар бойынша мамандықтарды дайындауға сәйкес "Стандарттау, сертификаттау және метрология"бағыты аясында 6В07510 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) және 7М07510-магистратура бакалавриатының білім беру бағдарламасына студенттер қабылданды. 2019 жылдың қазан айында 6В07513 - Метрология және 7М07513 - Метрология бакалавриат бойынша жаңа білім беру бағдарламалары ҚР БҒМ тізіліміне енгізілді және 2020 жылдың қаңтарынан бастап осы бағыт бойынша бакалаврларды даярлау бойынша академиялық топ құрылды.
      "Стандарттау, метрология және сертификаттау" бағытындағы білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды даярлау ҚР "Білім туралы" Заңының, Университет жарғысының, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының, осы бағыттағы мамандықтардың білім беру бағдарламаларының, оқу жоспарының, ОӘБ бекіткен пәндердің оқу бағдарламаларының, қабылдау жоспарының, ҚР БҒМ, ректордың бұйрықтарының және университеттің Ғылыми кеңесінің шешімдерінің (сондай-ақ басқа да нормативтік құжаттардың) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
    Мамандарды даярлау құрылымы Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты (ҚР МЖМБС №1080) бойынша құжаттар жиынтығының талаптарына сәйкес келеді.
    Мамандарды даярлау мазмұны білім беру бағдарламаларының еңбек нарығы мен стейкхолдерлер талаптарына сәйкестігін талдау негізінде бағаланады. Жоғары білім беру сапасының негізгі құрамдас бөлігі – бұл "Стандарттау, сертификаттау және метрология" бағытындағы білім беру бағдарламаларының сапасы, ол оқыту және тәрбиелеу процесінің мақсаттарын, мазмұны мен жүзеге асыру әдістерін айқындайтын нормативтік құжаттар жиынтығын білдіреді. Бағдарламалар оқу жоспары мен ЖОО пәндерінің оқу бағдарламаларын және ЖОО ОӘБ бекіткен таңдау компоненті негізінде ҚР жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты негізінде әзірленген.
   Білім беру бағдарламаларын дамыту жоспары: 1) БББ "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының бұйрығымен 30.12.2019 ж. СБШ 6-деңгейіндегі стандарттау жөніндегі маманның (бакалавр) талаптары мен құзыреттілігі және СБШ 7-деңгейіндегі стандарттау жөніндегі техникалық сарапшының (магистр) білімі мен құзыреттілігі бөлігінде бекітілген "Стандарттау" КС №270 кәсіби стандарт талаптарын енгізу; 2) ҚР "Стандарттау туралы" жаңа Заңының негізінде "мамандық Модулінің" пәндерінің мазмұнын өзектендіру; 3) кәсіптік практикалар базасын кеңейту.
Оқытушы құрамы
   Кафедра жоғары білікті кадрлармен жабдықталған. Кафедра құрамында 1 техника ғылымдарының докторы, профессор: Бекибаев Н. С., жұмыс беруші: Бейсеев С. А. - "Қазақстандық стандарттау және сертификаттау институты" РМК ШТФ директоры, 4 Техника ғылымдарының кандидаты, 2 PhD докторы, 7 Стандарттау, сертификаттау және метрология бағытындағы магистр.
Студенттік ғылым
     ОҒӨК (УНПК) "Қазақстандық стандарттау және сертификаттау институты" РМК ШТФ, "Ел Стандарт" ЖШС құрылыс өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі орган, "Бизнес Туран Групп" ЖШС менеджмент жүйелерінің сәйкестігін растау жөніндегі орган білім беру бағдарламаларының арнайы пәндері бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар өткізеді. Жыл сайын жұмыс берушілермен бірлесе отырып, еңбек нарығында сұранысқа ие практикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді алу үшін қажетті жаңа пәндерді енгізумен білім алушылардың оқу жоспарлары құрылады. Кафедра студенттері "Сапа аудиті", "Сапа инновациялық менеджменті", "Салалық сертификаттау негіздері", "Халықаралық және аймақтық стандарттарды қолдану ережелері","Импортталатын өнімді сертификаттау тәртібі","Өнімді таңбалау","Экологиялық таңбалау" сияқты пәндерді оқиды. "Техникалық реттеу саласындағы стандарттау бойынша техникалық орындаушының практикумы" пәні бойынша оны зерделегеннен кейін "Техникадағы стандарттау"жұмыс мамандығы бойынша куәлік беріледі.
     Кафедрада "Техпромстандарт" СҒҚ жұмыс істейді, онда студенттердің 85% білім беру бағдарламасы айналысады. "Техпромстандарт" СҒҚ құрылымы 10 ғылыми бағыттан тұрады, олар бойынша студенттер оқытудың барлық циклі ішінде ғылыми зерттеулер жүргізеді, олардың негізінде курстық жұмыстар әзірленеді, дипломдық жұмыстардың тақырыптары, әр түрлі ғылыми студенттік конференцияларға баяндамалар:
1. Интеграцияланған сапа жүйелері және олардың салалық ерекшелігі
2. Тамақ өнеркәсібіндегі СМЖ
3. Стандарттау, сертификаттау және сапаны басқарудың әртүрлі объектілерінің сапа және қауіпсіздік көрсеткіштері
4. Кәсіпорындар мен ұйымдар қызметкерлерінің құзыреттілігін ынталандыру, ынталандыру және дамыту
5. Сапа жүйесін қамтамасыз етуге арналған шығындар
6. Әртүрлі халықаралық сапа жүйелерін енгізу және жетілдіру
7. Түркістан облысы мен Шымкент қаласының кәсіпорындарында сапаны арттыру әдістемелерін енгізу мәселелері
8. Жоғары оқу орындарындағы сапа жүйесі және шетелдік тәжірибе
9. ИСО 14001 халықаралық стандарттарына сәйкес Экология және қоршаған ортаны қорғау
10. Қазақстандық және шетелдік аккредиттеу жүйелерін үйлестіру
Ғылыми бағыттар
    Кафедраның ғылыми жұмысы келесі тақырыптар бойынша жүргізіледі::
1. Б шифры-16-01-09 "Тәуекел менеджментін есепке ала отырып, сапаны басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және бағалау ерекшеліктері". Жетекшісі: Т.ғ. д., проф. Бекибаев Н. С., т. ғ. к., доцент Тулекбаева А. К.
2. Б шифры-16-01-10 "9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары негізінде персоналды басқару тиімділігін бағалаудың әдістемелік аспектілерін әзірлеу". Жетекшісі: Т.ғ.д., проф.Бекибаев Н. С., т. ғ. к., доцент Тулекбаева А. К.
Халықаралық серіктестік
   Кафедра туыстық кафедралармен іскерлік байланыстарды қолдайды: Н. Э. Бауман атындағы МГТУ "Метрология және өзара алмастыру" кафедрасы, Мәскеу қ., БГТУ, Минск қ., Мәскеу сараптама және сынау институты, Пловдив қ. тағам технологиялары Университеті, Болгария:
- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі" ИСО 37001 халықаралық стандартын енгізу әдіснамасын әзірлеу"
- Қазақстандық және Беларусь кәсіпорындарында Investors in People халықаралық сапа стандартын енгізу әдіснамасын әзірлеу;
- Метролог мамандарды оқыту үшін өлшем құралдарын салыстырып тексерушілердің виртуалды жұмыс орындарын құру технологиясын әзірлеу;
- Стандарттау мен сертификаттаудың нормативтік базасын құрумен ешкі сүтінен сүт өнімдерін өндірудің инновациялық-технологиялық шешімі.
- Әр түрлі тағамдық қоспаларға өлшеулерді орындау әдістемелерін әзірлеу
Кафедраның іс-тәжірибе базалары
- Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты РМК;
- РМК " Қазақстан метрология институты ҚР;
- Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы;
- ҚР Ұлттық аккредиттеу орталығы
- Республиканың әр түрлі аймақтарындағы өнеркәсіптік және құрылыс кәсіпорындары. Оларға: "Ел стандарт" ЖШС, "Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты" РМК ШТФ, "Интертехсервис ИТС" ЖШС, "Тұран Бизнес Групп" ЖШС менеджментінің сәйкестігін растау жөніндегі Орган, "Шымкентмай" АҚ "Республикалық ветеринариялық зертханасы" РМК ШТФ және т. б.
Талапкерге
Бакалавр
Мамандық шифры:   
6В07510-Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)) 
6В07513-Метрология
Оқуға түсуге қажетті құжаттар:
-Оқуға қабылдау өтініші;
-Жалпы орта білім туралы аттестат немесе бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік  білім туралы диплом (түпнұсқа);
-3х4 форматындағы фото – 6 дана;
-086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
-063 үлгісіндегі егу картасы;
- Флюрография түсірілімі;
- Жеңілдікке құқылы екендігін растайтын құжат;
- ҰБТ немесе кешенді тестілеудің сертификаты;
-Грант тағайындалғаны жөніндегі куәлік (ол болған жағдайда);
-Жеке куәлік көшірмесі;
-Есепке тұру куәлігі (жас жігіттерге)
МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ МАЗМҰНЫ
    Білім беру бағдарламасы БББ 6В07510 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) мамандығы бойынша бакалаврлар кәсіпорындарда стандарттау жөніндегі маман, стандарттау жөніндегі менеджер, сапа жөніндегі сарапшы, стандарттау жөніндегі инженер, сертификаттау жөніндегі инженер, Стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласындағы аналитик, стандарттау және сертификаттау саласындағы мемлекеттік инспектор, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес бастапқы қызметтерді атқара алады. БББ 6В07513-Метрология мамандығы бойынша бакалаврлар бастапқы қызметтерді атқара алады - метрология жөніндегі техник, приборшы, ӨҚ калибрлеу жөніндегі маман, ӨҚ салыстырып тексеру, метрология жөніндегі маман, метрология жөніндегі инженер, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес. Оқу процесі кафедраның оқытушылары мен қызметкерлері жүргізетін оқу-зерттеу, ғылыми-тәжірибелік және тәжірибелі-конструкторлық жұмыстарға студенттердің белсенді қатысуын қарастырады. 
 ТҮЛЕКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ЖАСАУ САЛАЛАРЫ
Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін мамандық түлектері ел экономикасының барлық салаларында стандарттау және сертификаттау саласында жұмыс істей алады.:
    - мұнай-газ, мұнай өңдеу, тамақ кәсіпорындары;
    - фармацевтикалық, металлургиялық, атомдық, химиялық және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары;
    -мемлекеттік органдар және кең тұтынылатын тауарларды өндіру және қызмет көрсету жөніндегі кәсіпорындарды инспекциялау қызметтері (Мемлекеттік бақылау және қадағалау, салық қызметтері, санитарлық-эпидемиялық бақылау, өрт бақылау органдары) ;
    - кеден қызметі үшін сертификаттау және тауарлардың;
    - сертификатталатын бұйымдарға арналған құжаттаманы дайындау, ресімдеу және талдау (сертификаттау жөніндегі органдар, аккредиттеу жөніндегі органдар);
    - қызметтің тиісті салалары мен салаларында өндірілетін және орындалатын тауарлар мен қызметтердің сапалық және сандық сипаттамаларын зерттеу (сынақ зертханалары, өнімдерді, процестерді, қызметтерді, персоналды, сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі органдар).
       Бұл жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу таңдауына ие бірнеше мамандықтардың бірі, өйткені барлық қызмет түрлері заңдар, стандарттар, өнім мен қызмет көрсету сапасын басқаруға халықаралық талаптар білуді талап етеді. Баклавриат БББ түлектерін жұмысқа орналастыру көрсеткіштері: 2017 жылы -94%, 2018 жылы -90%, 2019 жылы -88,89%. Бакалавриат БББ түлектерінің мансаптық өсуі: Убайдин Улугбек-ҚР ІІМ департаменті әскери және арнайы қамтамасыз ету басқармасы геральдика және стандарттау бойынша сапа тобының сарапшысы, Хаким Бахтияр-ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау комитеті Көліктегі бақылау автоматизациясы басқармасының бас сарапшысы-жетекшісі. Кеден одағының"Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Техникалық регламентін әзірлеуге қатысты.
     Магистратура БББ түлектерін жұмысқа орналастыру: 2016 ж бітіргені - 100%, 2017 ж бітіргені - 100%, 2019ж бітіргені -100%. Магистратура БББ түлектерінің мансаптық өсуі: Құдайбергенов Нұрлан - Түркістан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі департаментінің аса маңызды істер жөніндегі офицері, Бейсеев Сәкен- ҚР РМК ШТФ "Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты"директоры.
Магистратура
Мамандық шифры:
7М07510 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
7М07513-Метрология
Магистратура бағдарламасының негізгі міндеттері
 • Бейіндік даярлықта
 • Ғылыми-педагогикалық даярлықта
Магистратураға түсушілер ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:
 1. Ұйым басшысының атына өтініш;
 2. Үміткердің сауалнамасы;
 3. Жеке куәлігінің көшірмесі;
 4. Жоғары білімі туралы құжатының түпнұсқасы мен нотариалды куәландырылған көшірмесі;Шетелдік ЖОО-да білім алған тұлғалар магистратураға түсу үшін алған білімі мен саласының деңгейіне сәйкес құжатты мойындау немесе білім туралы құжаттардың нострификациясы процедурасынан өтуі тиіс.
 5. Қосымша 1-де көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсыру туралы сертификаттың түпнұсқасы мен көшірмесі (болған жағдайда);
 6. Кадрларды есепке алу бойынша жеке парақшасы мен еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі (еңбек өтілімі бар тұлғалар үшін);
 7. 3Х4 см өлшемдегі алты фотосурет;
 8. 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
 9. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар тізімі (болған жағдайда);
 10. Тестілеуден өту төлемінің түбіртегі.

Күнтізбе

Маусым 2022
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2022 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.